Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De winkel Bloemenhuis Ixora en de website https://www.ixora.be zijn eigendom van IXORA BVBA (handel drijvend onder de handelsnaam Bloemenhuis Ixora), met maatschappelijke zetel Vreyshorring 74, 3920 Lommel en met ondernemingsnummer 0871065839 zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, ons Privacybeleid en de eventuele bijzondere voorwaarden m.b.t. specifieke diensten, producten of aanbiedingen ("Bijzondere Voorwaarden") (hierna gezamenlijk: de "Voorwaarden").

1.2 In geval van tegenstrijdige bepalingen hebben Bijzondere Voorwaarden voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van bloemenhuis Ixora, de Website te bezoeken of een bestelling te plaatsen via de Webshop verklaart u kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en de toepasselijkheid ervan te aanvaarden.

1.4 De Voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. De voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

1.5 Wij bieden een wisselend assortiment van producten en diensten aan. Zowel het aanbod als de vermelde prijzen kunnen op elk ogenblik wijzigen. Aanbiedingen en prijzen zijn inclusief BTW, worden steeds uitgedrukt in euro en zijn geldig onder voorbehoud van materiële fouten en vergissingen. Tenzij anders vermeld zijn verschillende aanbiedingen, promotionele acties en cadeaubons niet met elkaar cumuleerbaar.

1.5 Alle gebruikte afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. vermeld op de Website en op de Webshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

2. Bestelproces

2.1 Om geldig een bestelling te plaatsen via de Webshop dient u alle gevraagde gegevens mee te delen en de Voorwaarden te aanvaarden.

2.2 Uw aankoop via onze Webshop gebeurt tegen de prijs die op dat ogenblik meegedeeld wordt in onze Webshop, door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. U erkent dat u door op de bestelknop te klikken een betalingsverplichting aangaat.

2.3 Onmiddellijk na een geplaatste bestelling ontvangt u een e-mail waarin de aankoop bevestigd wordt en waarin een samenvatting van de voorwaarden van de aankoop wordt gegeven.

3. Betalingen

3.1 Aankopen via de Webshop kunnen betaald worden met volgende betaalmiddelen: Bancontact, creditcard/ betaalkaarten

3.2 De producten besteld via de Webshop dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen betaald te worden. De levering van de goederen vindt pas plaats na betaling van het verschuldigde bedrag aan Bloemenhuis Ixora. Wanneer de betaling van de goederen niet binnen de 5 werkdagen voltooid is, vervalt de bestelling.

3.3 De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs (inclusief alle bijkomende kosten) uitgevoerd is. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

4. Levering

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de leveringskosten niet inbegrepen in de vermelde prijs en wordt er enkel in België geleverd. Gelieve voor mogelijke leveringen in het buitenland contact op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

4.2 We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgeeft bij uw aankoop.

4.3 De levering gebeurt in principe op de gekozen dag door de consument en dagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn wordt overeengekomen. Indien de bezorging een onvoorziene vertraging oploopt, ontvangt u hiervan binnen de 30 dagen na de bestelling bericht. U hebt dan de keuze tussen het bestelde op een later ogenblik te aanvaarden of de aankoop kosteloos te annuleren. In dat laatste geval betalen wij u binnen de 30 dagen terug.

4.4 Voor zover wettelijk toegestaan is de verzending van de goederen volledig op risico van de koper en is Bloemenhuis Ixora niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

4.5 Bloemenhuis Ixora heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Indien wij niet in staat zouden zijn de bestelde goederen geheel of gedeeltelijk te leveren worden reeds betaalde sommen m.b.t. de niet-leverbare goederen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Herroepingsrecht

5.1 U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na (i) ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete een via de Webshop gesloten overeenkomst te herroepen.

5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze per post of per e-mail meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen.

5.3 U dient het product onbeschadigd en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen (naar Bloemenhuis Ixora BVBA, Vreyshorring 74, 3920 Lommel of naar info@ixora.be. U draagt zelf de kosten voor terugzending. Bij beschadiging of laattijdige of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

5.4 Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping de ontvangen bedragen terug (met uitzondering van extra kosten indien u bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering heeft gekozen). Wij behouden ons het recht voor om, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, te wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze.

5.5 Dit herroepingsrecht geldt niet voor de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen (bv. Verse bloemen of (vet)planten of ander organisch materiaal)..

6. Garantie

6.1 U dient het product onmiddellijk na levering na te kijken om na te gaan of het beantwoordt aan de specificaties overeengekomen bij de bestelling. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de twee maanden na vaststelling ervan schriftelijk meegedeeld worden.

7. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

8. Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld zijn alle ontwerpen en creaties in de winkel(s), op de Website en de handelsnaam en het merk “Bloemenhuis Ixora” eigendom van Bloemenhuis Ixora BVBA. Zij mogen enkel gekopieerd, verveelvoudigd of anderszins gebruikt worden mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bloemenhuis Ixora.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 De Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

9.2 M.b.t. aankopen via de Webshop kan u een klacht indienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr/).

9.3 Partijen verbinden zich ertoe te proberen om eventuele geschillen minnelijk op te lossen. Indien dit niet zou lukken, zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg.

10. Privacy

Wij verbinden ons ertoe steeds de geldende privacywetgeving na te leven. Meer informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kan u terugvinden in ons Privacybeleid.

11. Contact

Voor bijkomende vragen, opmerkingen of klachten kan u ons contacteren via volgende kanalen:
Telefonisch op volgend nummer
Per e-mail op volgend e-mailadres info@ixora.be
Per post op volgend adres: Vreyshorring 74, 3920 Lommel.

Privacy policy

Wat doet deze privacy policy?

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van je persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door bloemenixora als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Vreyshorring 74, 3920 Lommel, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0871065839, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erken je dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Waarom verwerken jullie gegevens?

Wanneer je de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Als je er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook of Google Plus), worden deze gegevens verzameld via je socialmedia-profiel. Wij raden je aan om de privacy policy van je socialmedia-serviceprovider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door je socialmedia-serviceprovider worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van het inloggen via social media. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die je via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij je hiermee instemt. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

  • Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media.
  • Om je persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen verstrekken.
  • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om je te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij je voorafgaande toestemming vragen.
  • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
  • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
  • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

Als en wanneer je registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie delen jullie gegevens?

Wij verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder je uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar verwerken jullie gegevens?

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen je geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe verwerken jullie gegevens?

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze Website hebt geregistreerd, zullen wij je persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze Website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via je profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, moet je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan je toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@ixora.be, of door je profiel te verwijderen (indien van toepassing).

Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, hebt u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als je een verzoek wil indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar info@ixora.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ixora.be.

Wij maken gebruik van functionele en statistische cookies om de website goed te laten werken. Zij brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Klik hier om meer te lezen over ons privacy- en cookiebeleid of klik hier om enkel de functionele cookies te aanvaarden.